Game-ni

Fukuoka

เครื่องเคียงรสมือแม่ที่มาจากเกาหลี

Game-ni

“Game-ni” เป็นสตูว์ที่ประกอบด้วยไก่ เผือก โกโบ้ (burdock) แครอท และหน่อไม้ โดยมีอีกชื่อหนึ่งว่า “Chikuzen-ni” โดยคาดว่าน่าจะมาจากภาษาถิ่นที่หมายถึงการผสมส่วนประกอบอาหารต่างๆ เข้าด้วยกัน ทั้งนี้ อีกทฤษฎีหนึ่งกล่าวว่าที่มาของชื่อดังกล่าวเกิดจากการที่ทหารที่ถูกส่งไปรบท่เกาหลีในปี ค.ศ. 1952 ทำสตูว์ที่ชื่อ “Kame-ni” ซึ่งหมายถึงสตูว์เต่าที่มาพร้อมกับกระดองอ่อนของเต่าและเพี้ยนมาเป็นชื่อ “Game-ni” โดยปัจจุบันเมนูดังกล่าวมีไว้สำหรับการเฉลิมฉลอง

Information provided by : Gurutabi

TOP