Fuku Ryori

Yamaguchi

อาหารแห่งความโชคดีของเมืองชิโมโนเซกิ

Fuku Ryori

เป็นที่กล่าวกันว่า “Fuku Ryori” เป็นเมนูมีมากว่า 3,000 แล้ว โดยในจังหวัดยามางุจินั้น ปลา blowfish จะถูกเรียกว่า “fuku” ซึ่งหมายถึงความสุขหรือความโชคดี ซึ่งปลาชนิดดังกล่าวสามารถนำมารับประทานได้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็น
ซาชิมิ ทานกับซุปข้าว ทานไข่ปลา หรือทานครีบปลากับซาเกอุ่นๆ และอื่นๆ ทั้งนี้ มีการสั่งห้ามทานปลา blowfish ในสมัย Azuchi-Momoyama (ค.ศ. 1568-1598) เนื่องจากมีซามุไรหลายคนตายเพราะพิษของปลาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในปี 1888 นายกรัฐมนตรี Ito Hirofumi ผู้ได้พบความอร่อยของเมนูนี้จึงได้ยกเลิกข้อห้ามดังกล่าวจนทำให้ Fuku Ryori ได้รับความนิยมไปทั่วประเทศ และในเมืองชิโมโนเซกิมีการตั้ง “Shimonseki Fuku Union” เพื่อเป็นองค์กรที่จัดงานต่างๆ เพื่อทำให้ Fuku Ryori เป็นที่รู้จักมากขึ้นอีกด้วย

Information provided by : Tourism Association of Yamaguchi Prefecture

TOP