Nishin no Sansho-zuke

Fukushima

เมนูที่ถนอมคุณค่าของปลาเพื่อให้รสชาติที่ดีที่สุด

Nishin no Sansho-zuke

เมนูนี้ได้รับการทำในทุกบ้านเพื่อถนอมอาหารของปลาแฮริ่งด้วยการตากแห้งและดองในพริกไทยญี่ปุ่น (sansho) โดยจะใช้พริกไทยที่เติบโตในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ซี่งพริกไทยมีคุณสมบัติในการช่วยลดกลิ่นปลาแฮริ่ง โดยเมนูดังกล่าวจะใช้ในการเฉลิมฉลองและในการปลูกข้าว เมนูดังกล่าวได้รับความนิยมมากในผับและเป็นเครื่องเคียงชั้นยอดคู่กับการดื่มสาเก

Information provided by : Department of Tourism and exchange, Promotion of local specialties, Fukushima Prefecture

TOP